Happy birthday Mr. President

Happy birthday to the 44th president of the United States of America, Barak Obama!

Barack Obama - Carla Franklin - www.carlafranklin.com

Barack Obama, 44th President of the United States